Thông báo chuyển domain - Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Thông báo chuyển domain

Ngày 23-10-2021

Hiện tại domain hdnd.haugiang.gov.vn đã được chuyển sang domain mới dbnd.haugiang.gov.vn. Mời người dùng truy cập sang https://dbnd.haugiang.gov.vn để cập nhật thông tin mới nhất từ Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Xin cảm ơn.

Trân trọng!